Regulamin serwisu designspinka.pl

 

Designspinka.pl jest Serwisem, który oferuje swoje usługi Użytkownikowi na postawie poniższego regulaminu.
Użytkownik korzystając z serwisu designspinka.pl oświadcza jednocześnie, że:

 1. zapoznał się z Regulaminem Serwisu,
 2. zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.

§1

Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu dostępny jest pod adresem www.designspinka.pl/regulamin
 2. Serwis – Serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści pod adresem www.designspinka.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.
 3. Strony – Usługodawca i Użytkownik
 4. Treść (Treści) – pliki graficzne, zdjęcia, ich opisy wraz z podaniem adresu internetowego źródła.
 5. Usługa – usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzia celem przechowywania zamieszczonych Treści.
 6. Usługodawca – operator Serwisu designspinka.pl
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usług Serwisu.
 8. Konto Użytkownika – konto, które każdy Użytkownik może stworzyć klikając opcję „Zaloguj”.

§2

Postanowienia ogólne:

 1. Nazwa Serwisu, jego idea, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Serwisu www.desingspinka.pl oraz Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza zgodę na postanowienia tego Regulaminu.
 3. Dla Użytkowników łamiących regulamin Serwisu oraz zasady etykiety Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do Serwisu
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu dla osób, które nie ukończyły 18 lat.

§3

 Rejestracja Konta Użytkownika i przechowywanie danych:

 1. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość publikowania na designspinka.pl materiałów pochodzących z różnych źródeł jak np. twardy dysk, portale społecznościowe (np: Facebook) i inne strony internetowe (np blogi).
 2. Warunkiem korzystania z serwisu zgodnie z §3 pkt.1 jest przepisowa rejestracja na stronie. Do rejestracji użytkownik potrzebuje ważnego adresu e-mail oraz wybranej przez siebie nazwy użytkownika. Hasło zostaje automatycznie wygenerowane i przesłane na podany podczas rejestracji adres e-mail. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła po pierwszym logowaniu.
 3. Wraz z rejestracją użytkownik uznaje niniejsze warunki użytkowania i deklaruje, że jest pełnoletni.
 4. Użytkownik jest zobowiązany podać zgodne z prawdą, dokładne, aktualne i kompletne dane wedle wytycznych formularza rejestracji oraz mieć na uwadze, aby dane te były zawsze poprawne i aktualne. Wielokrotna rejestracja pod różnymi nazwami użytkownika jest zabroniona.
 5. Po odbytej rejestracji użytkownik otrzyma wiadomość przez e-mail potwierdzającą zakończoną rejestrację.

§4

Ogólne obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik powinien dopilnować, żeby jego konto było używane tylko przez niego samego i powinien w tym celu trzymać swoje hasło w tajemnicy. Użytkownik akceptuje fakt, że jest on, jako właściciel konta, w pełnym zakresie odpowiedzialny za wszelkie czynności, które będą wykonywane przez jego konto. W razie gdy użytkownik pozwoli na korzystanie z konta np. niepełnoletniemu bez zezwolenia osoby uprawnionej do sprawowania władzy rodzicielskiej nad tym małoletnim, Użytkownik deklaruje, że jest odpowiedzialny za działania Użytkownika, kontrolę dostępu, korzystanie z oferty przez Użytkownika i skutki wszelkiego nadużycia.
 2. Użytkownik zobowiązuje się zaniechać wszelkich działań, które wpływają lub mogą wpłynąć negatywnie na zdolność do funkcjonowania oferty designspinka.pl (np. poprzez oprogramowanie lub inne skrypty). Użytkownik powinien również zaniechać modyfikowania, przepisywania, kopiowania lub rozprzestrzeniania nie oddanych użytkownikowi przez designspinka.pl do dyspozycji obszarów strony, włącznie z obszarami innych użytkowników, w szczególności omijając techniczne środki ochrony np. przeciw ściąganiu z sieci.
 3. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić designspinka.pl drogą mailową na adres designspinka@designspinka.pl o każdym bezprawnym użyciu jego hasła lub konta jak i o wszelkim innym naruszeniu przepisów bezpieczeństwa. Użytkownik odpowiada przed designspinka.pl za spowodowane przez niego nadużycia swojego konta.

§5

Zakres i warunki korzystania z Serwisu:

 1. W ramach Serwisu designspinka.pl zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W zakresie Usługi jest przechowywanie przez Usługodawcę Treści, jakie zostały zamieszczone przez Użytkowników.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wszelkich modyfikacji technicznej strony Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości.
 4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z Serwisu w sposób, który nie zakłóci w żaden sposób jego funkcjonowania,
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych,
  • korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu tylko dla swój prywatny użytek.

Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

§6

Prawa autorskie do zamieszczanych Treści:

 1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach Treści, które zamieszcza, dysponuje:
  • autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,
  • prawami w zakresie wykorzystywania wizerunki artystów, wykonawców
  • prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów, wykonawców lub ich zespołów.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Użytkownicy nie mogą w ramach korzystania z oferty w szczególności:
  1. Zapisywać, publikować i/lub przekazywać treści, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa osobiste lub prawa własności;
  2. Zapisywać, publikować i/lub przekazywać zdjęć, tekstów, danych, plików, linków lub pozostałych treści, które według odpowiednich przepisów ustawowych lub według oceny designspinka.pl są bezprawne, szkodzące, grożące, niewłaściwe, nagabujące, oszczercze lub obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, okrutne, perwersyjne, wywołujące nienawiść, rasistowskie, wprowadzające w błąd lub w inny sposób do zakwestionowania lub które mogą wyrządzić szkodę osobom niepełnoletnim, szczególnie jeśli zawierają pornograficzne, gloryfikujące przemoc albo deprawujące młodzież;
  3. Zapisywać, publikować i/lub przekazywać treści, do których przekazywania nie są Użytkownicy uprawnieni;
  4. Zapisywać, publikować i/lub przekazywać materiału, który zawiera wirusy oprogramowania lub inne informacje, pliki albo programy, które są tak pomyślane lub nadają się do tego, aby przerwać, zniszczyć lub ograniczyć funkcję oprogramowania komputera lub jego dysku twardego tudzież urządzeń telekomunikacyjnych;
  5. Podawać się w ofercie designspinka.pl jako inna osoba, np. jako przedstawiciel designspinka.pl lub jako w inny sposób osoba odpowiedzialna za ofertę tudzież podawać nieistniejący związek z taką osobą;
  6. Fałszować nagłówków lub w jakikolwiek inny sposób manipulować znakami rozpoznawczymi, żeby ukryć pochodzenie treści, która jest przekazywana w ramach oferty;
  7. Zapisywać, publikować i/lub przekazywać niechcianej reklamy, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci lub wiadomości masowych, e-maili lub smsów („Spam”), listów łańcuszków, sprzedaży w systemie piramidy lub pozostałej reklamy;
  8. Naruszać będących w związku z naszą ofertą narodowych i międzynarodowych przepisów prawnych, włącznie z regułami giełdowymi
  9. Nagabywać, obrażać, grozić, oczerniać, wpędzać w tarapaty lub zakłopotanie czy w jakikolwiek inny sposób sprawiać przykrość komukolwiek, czy to osobie fizycznej, prawnej czy przedsiębiorstwu, a także twierdzić lub rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje o osobie fizycznej, prawnej lub o przedsiębiorstwie;
  10. Zbierać, zapisywać lub przekazywać dane osobowe o innych użytkownikach, chyba że zainteresowani wyrażą na to zgodę;
  11. Prowadzić porady prawne lub wpisywać treści, które mogą być rozumiane jako porada prawna.
 4. W przypadku roszczeń osób trzecich lub Użytkowników Serwisu lub notorycznego nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. designspinka.pl nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do Treści czy Komentarzy. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczania w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, jest on uprawniony do:
  • usunięcia odniesienia do Treści czy Komentarzy, których dotyczyło zgłoszenie naruszenia,
  • uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia ponownego zawarcia Treści czy Komentarza w ramach Serwisu.
 7. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu odniesień do Treści, wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
 9. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.
 10. Użytkownik w każdym momencie może poprosić o usunięcie swojego konta.
 11. designspinka.pl wedle swojej oceny może zmienić hasło Użytkownika, jego konto (lub jego części tudzież poszczególne treści w nim zawarte) lub zakończyć pozostałe korzystanie Użytkownia z oferty Serwisu albo usunąć wszelkie treści Użytkownia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy przez dłuższy czas Użytkownik nie korzysta z oferty Serwisu lub kiedy designspinka.pl przyjmie, że Użytkownik naruszył niniejsze warunki użytkowania albo nie dostosował się do istotnych, podstawowych założeń warunków użytkowania, na przykład ze względu na to, że treści wielokrotnie musiały zostać usuwane.
 12. Użytkownik zgadza się, że każda przerwa w dostępie do oferty designspinka.pl wedle regulacji niniejszych warunków użytkowania może zostać przeprowadzona bez uprzedniego powiadomienia oraz, że designspinka.pl może niezwłocznie usunąć konto Użytkownika i wszystkie informacje oraz pliki, a także wstrzymać wszelki dalszy dostęp.
 13. W przypadku usunięcia konta Użytkownika lub kiedy już raz został wykluczony z oferty, Użytkownik może otrzymać ponowny dostęp do oferty tylko za naszą wcześniejszą pisemną i jednoznaczną zgodą. Użytkownik nie może również pomóc użytkownikowi, którego konto zostało skasowane lub zablokowane w otrzymaniu dostępu do oferty Serwisu przez konto Użytkownika lub za pomocą Użytkownika konta.

§7

Polityka prywatności w Serwisie:

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika.
 2. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 3. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 6. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

§9

Znaki towarowe i inne prawa własności przemysłowej designspinka.pl

Użytkownik uznaje, że wszelkie prawa do oferty designspinka.pl i jej oznaczenia, włącznie z ewentualnymi prawami znaków towarowych, prawami patentowymi, autorskimi lub licencyjnymi tudzież pozostałymi prawami lub porównywalnymi sytuacjami prawnymi w stosunku do Użytkownika przysługują designspinka.pl i nie będzie on ich używać bez uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody designspinka.pl lub oddalać prawo własności designspinka.pl. Nie dotyczy to własnych treści Użytkowika, które wnosi doj oferty Serwisu i takowych treści innych użytkowników. W tym zakresie jednak Użytkownik będzie respektować prawa każdego innego uprawnionego do tych treści.

§10

Postanowienia końcowe:

 1. Designspinka.pl przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 2. Designspinka.pl zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.
 3. Designspinka.pl ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 6. Designspinka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 7. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2012 r.